Pacjent to osoba korzystająca z usług instytucji zajmujących się leczeniem i ochroną zdrowia. Na różnych etapach korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej takie osobie przysługują określone prawa. Chodzi o to, by mogła ona korzystać z tych świadczeń w określonych warunkach.

Ustawa o prawach pacjenta

Prawa pacjenta można rozpatrywać w dwóch kategoriach. Pierwsza wyróżnia prawa o charakterze społecznym. Odnoszą się one do relacji na linii pacjenta – władza publiczna/państwo. Drugą kategoria są prawa podmiotowe pacjenta.

Uprawnienia osoby korzystającej z usług medycznych są gwarantowane wieloma aktami prawa. Do najważniejszych dokumentów potwierdzających istnienie praw pacjenta należy konstytucja, różne ustawy(m.in. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o zakładach opieki zdrowotnej) oraz ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe, w tym m.in. Karta Praw Pacjenta i Deklaracja Promocji Praw Pacjenta. Źródłami norm chroniących wolność jednostki na płaszczyźnie opieki medycznej są też akty wykonawcze, czyli rozporządzenia do ustaw.

Istotne dokumenty prawne

By poznać swoje uprawnienia, warto zajrzeć do wspomnianej ustawy o prawach pacjenta. Zapisano tam ogólne i szczegółowe prawa, czyli prawo m.in. do: świadczeń zdrowotnych, informacji, tajemnicy informacji związanych z pacjentem, poszanowania intymności i godności, umierania w spokoju i godności.

Warto omówić kilka innych uprawnień. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej to możliwość wglądu i wykonania kopii istniejących dokumentów składających się na historię choroby. Pacjent, który np. zgubi wyniki badań, może udać się do placówki i poprosić o kopię. Należy jednak mieć świadomość, że za wykonanie tej kopii świadczeniodawca może pobierać opłatę.

Równie istotne jest także prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. W praktyce oznacza to, że osoba leżąca na oddziale może kontaktować się z innymi osobami, w tym bliskimi, osobiście, telefonicznie i korespondencyjnie. Szpital czy ośrodek musi stworzyć warunki do takiego kontaktu. Nie może utrudniać ani uniemożliwiać pacjentowi rozmowy z rodziną, znajomymi czy innymi odwiedzającymi.

Innym ważnym uprawnieniem jest możliwość skorzystania z opieki duszpasterskiej. Placówka nie może zabronić choremu skorzystania z posługi duchowej bez względu na rodzaj wyznania.

Warto pamiętać, że jako pacjenci mamy prawo wymagać od szpitala przechowywania naszych wartościowych rzeczy w depozycie. Instytucja świadcząca taką opiekę zdrowotną musi podczas naszego pobytu zapewnić należytą ochronę naszego mienia.

There are currently no comments.

51 + = 52